දරු ඵල පමාවට හේතු සහ ප්‍රතිකාර (Subfertility - Causes and Treatments)

මදසරුබවට හේතු සහ ප්‍රතිකාර ගැන සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡාවක් ශ්‍රීලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සිංහල ස්වදේශීය සේවයේ සුවසෙත වැඩසටහන 2016.10.21 ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට. Dr. Chaminda Mathota (Consultant Obstetrician and Gyanaecologist) on Suwa Setha Radio program on (SLBC Sinhala National Service)

SHARE THIS WITH FRIENDS ON
More Videos