නම: Wa*** | වයස: 23
ගැටළුව

Pregnant diabetes thiyenawanam Gluecose mattama kiyata wada wadi wenna oneda.fbc aka kiyak wenna oneda?

පිළිතුර


FBC ලෙස ඔබ සඳහන් කර ඇති පරීක්ෂණය FBS (Fasting blood sugar) විය යුතුයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් ගර්භණී කාලයේදී කරන පරීක්ෂණයක් නොවෙයි. ප්‍රධාන ආහාර වෙලකට පැය දෙකකට පසුව රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම 140 mg/dl ට වඩා වැඩිනම් දියවැඩියාව ලෙස සලකනව. ඊට අමතර ග්ලූකෝස් පානයෙන් පසු සිදුකරන OGTT (Oral glucose tolerance test) පරීක්ෂණයෙන් මෙය තහවුරු කරගත හැකියි. එහි රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම 120mg/dl ට වඩා වැඩිනම් දියවැඩියාව ලෙස සලකනව.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)